Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2010 г.

 

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2010 г. е приет на заседание на Министерския съвет на 13.06.2012 г. Той е изготвен с нова структура, включваща основно екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), в съответствие с препоръките за усъвършенстване на оценките за състоянието на околната среда и ясно идентифициране на тенденциите. С пълния текст на доклада и резюмето към него можете да се запознаете на страницата на ИАОС.

http://eea.government.bg/bg/output/soe-report/index.html