Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

 

На основание Регламент № 166/2006 и в съответствие с разпоредбите на ПРОТОКОЛА ЗА РЕГИСТРИТЕ ЗА ИЗПУСКАНЕ И ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ (ЕРИПЗ), ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и в сила за Република България от 15 април 2010 г. (Обн. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010 г.) се разшири обществения достъп до информация чрез създаването на съгласувани, комплексни регистри за изпускане и пренос на замърсители (РИПЗ) с национално покритие, с което да се подпомогне участието на обществеността в процеса на вземане на решения в областта на околната среда и да допринесе за предотвратяване и намаляване замърсяването на околната среда. Данните, въведени в националната информационна система за докладване (РИПЗ) са достъпни на страницата на ИАОС с публичните регистри -  http://pdbase.government.bg/forms/public_eprtr.jsp

Създаден e комплексен Регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище, европейски (ЕРИПЗ) под формата на публично достъпна електронна база данни - http://prtr.ec.europa.eu/Home.aspx. Европейският РИПЗ включва връзки към:

a)  националните РИПЗ на държавите-членки;

b)  други съществуващи подходящи, публично достъпни бази данни за въпроси, свързани с РИПЗ, включително националните РИПЗ на други страни по протокола и, където е приложимо, тези на други държави;

c)  интернет страници на предприятията, ако има такива и ако връзките към тях са предоставени от фирмите.

Европейският регистър предоставя по достъпен начин основните екологични данни, отчетени от промишлените предприятия в държавите-членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия. Съдържа данните, докладвани ежегодно от около 24 хиляди промишлени предприятия, извършващи 65  вида стопанска дейност в Европа. За всяко промишлено предприятие са достъпни данни за количеството на замърсителите, изпуснати във въздуха, водата и почвата, както и изнасянето на отпадъци и замърсители в отпадъчните води извън площадката. Все още е ограничена информацията за изпусканията от неорганизираните източници, но тази информация предстои да бъде постепенно разширявана и допълвана.