Биогазови инсталации

 

Биогазовите инсталации решават екологични проблеми - като суровина може да се използва течна и твърда торова маса, растителни остатъци, остатъци от консервната промишленост и др. При употребата им като субстрат от тях се добива биогаз, който след пречистване до качествата на природен газ може да се подава в газопреносната мрежа, както и да се използва като гориво за автомобили. Съществува възможност за производство на електрическа и топлинна енергия с помощта на когенератор. Електрическата енергия може да се употребява за собствени нужди или да се пренасочва към енергийната система на страната като се продава по преференциални цени, определяни ежегодно от ДКЕВР. Остатъчната топлина може да се използва за различни цели – отопление на оранжерии и сгради, сушене на продукция и т.н.

Отработеният субстрат при производството на биогаз представлява пълноценен тор за земеделието, при което инсталациите изпълняват ролята на торови хранилища.

Като представител на възобновяемите енергийни източници, биогазовите инсталации са пълноценен източник на енергия с разполагаемост над 90% годишно, което е непостижимо за слънцето и вятъра.

Използваната, от немската фирма BINOWA GmbH, технология CENTRIGAS е със съществени предимска пред останалите биогазови инсталации. Процесът на ферментация протича в тристепенна система, гарантираща сигурност и стабилност. Разбъркването става чрез подаване на биогаз с помощта на дюзи, разположени на дъното на биореактора. Това създава изключително благоприятна среда за бактериите, елиминира вероятността за аварии вътре в самите ферментатори и пести енергия - „щадящото“ разбъркване повишава добива на биогаз. Всичко това прави инсталациите много по-рентабилни, ефективни и устойчиви на смущения в сравнение с останалите.

Binowa