Еко новини


 
 
 
 
 
 

23-та среща на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата(СОР23)

31/10/2017

23-та среща на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата(СОР23) и 13-та Среща на страните по Протокола от Киото(сегмент на високо равнище) ще се проведе от 6-17 ноември в Бон, Германия. Домакинството на срещата е поверено на Секретариата на РКОНИК и правителството на Фиджи(островна държава в Тихия океан). Целта е да се постигне напредък при формулиране на правила за прилагане на Парижкото споразумение, които да бъдат приети на СОР24 през 2018 г. в Катовице, Полша. Повече информация на http://unfccc.int/2860.php

 
 

Разработва се Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие

31/10/2017

Участниците в четвъртото заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата могат да представят конкретни предложения и становища до края на октомври 2017 г. по двата междинни доклада, описващи моделирането на подхода за макроикономическите последици от изменението на климата с основни констатации от секторните оценки. Те обсъдиха следващия етап от разработването на Националната стратегия за адаптация, финансирана по проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., за чието изпълнение е сключено споразумение със Световна банка за подкрепа и консултантски услуги.

Експерти от Световната банка представиха междинните доклади и предложиха мерки за адаптация към изменението на климата по сектори. Дискутирани бяха приоритетите при мерките и потенциални връзки между тях, както и междусекторни въпроси и предстоящи съвместни действия.